1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

1.1. Op de contractuele relatie tussen partijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld voorkomend op documenten uitgaand van de klant. Alleszins gelden deze aanvullend.

1.2 Geheel deze overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren, territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.

 

  1. OFFERTE – BESTELLING

De verkopers en werknemers kunnen MECO METAL N.V. niet verbinden. Slechts na ondertekening door de klant van een bestelbon die alle noodzakelijke adresgegevens en productinfo bevat en na verzending van een orderbevestiging door MECO METAL N.V. is een bestelling definitief.  Een offerte blijft geldig gedurende een termijn van 30 dagen.  Hierna behoudt MECO METAL N.V. zich het recht voor de offerte te wijzigen.

 

  1. PRIJS

3.1. De overeenkomst is aangegaan aan de prijs vermeld in de orderbevestiging. De prijzen zijn steeds exclusief B.T.W en andere taksen.  De B.T.W en andere taksen en heffingen zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

3.2. Prijsherziening is van toepassing in geval van stijging van bestanddelen van de prijs tussen tijdstip van contract en levering.

 

  1. LEVERING – STOCKAGE

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden de goederen als verkocht “franco Meeuwen”. Alleszins wordt onder “levering” verstaan “beschikbaarheid op de terreinen van MECO METAL N.V. te Meeuwen”.

4.2. De leverings- en of montagetermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor MECO METAL N.V.. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

De leverings- of uitvoeringstermijn neemt ten vroegste een aanvang, na schriftelijke ontvangst van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht en betaling  van de voorschotfactuur. MECO METAL N.V. is niet aansprakelijk voor overmacht, noch voor staking, lock-out, bevoorradingsproblemen veroorzaakt door derden.

4.3. De klant wordt verwittigd zodra de goederen ter beschikking zijn voor afhaling op de terreinen van MECO METAL N.V. te Meeuwen.

4.4. Wanneer de goederen niet zijn afgehaald binnen 8 dagen na de berichtgeving bedoeld in artikel 4.3. wordt het saldo gefactureerd, en worden stockagekosten aangerekend voor  ingenomen stockageruimte per begonnen week, volgens op dat ogenblik bij derden geldende prijzen.

 

  1. TRANSPORT

5.1. Transport door de klant

De oplevering van de goederen gebeurt bij het laden in de fabriek onder de verantwoordelijkheid van de klant of zijn transporteur. De klant of zijn transporteur noteren op de verzendnota alle zichtbare gebreken vooraleer de fabriek te verlaten.  Eventueel vastgestelde herstelbare schade kan geen aanleiding geven tot weigering van het goed. Het transport gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de klant.  Hij zorgt voor het noodzakelijke toebehoren. Herstelbare schade, welke is opgetreden tijdens het transport, kan geen aanleiding geven tot weigering van het goed.

5.2. Transport door MECO METAL N.V.

MECO METAL N.V. zal enkel instaan voor het transport indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De klant garandeert de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de terreinen. Het lossen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant. De klant noteert op het verzendingsborderel de zichtbare gebreken vóór het afladen. Herstelbare schade kan geen aanleiding geven tot weigering van het goed.

 

  1. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Geen bestelling wordt in productie genomen zolang het overeengekomen voorschot niet integraal ontvangen is. Zo de betalingsvoorwaarden niet  stipt worden nageleefd, kan elke levering worden opgeschort, zonder schadeloosstelling.

6.2. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op vervaldag wordt het factuur-bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, doch begrensd tot 2.500€ en zijn bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het onbetaalde bedrag vanaf de vervaldag intresten verschuldigd, berekend aan de intrestvoet bepaald door de wetgever in het kader van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor  in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

6.3. Eventueel factuurprotest gebeurt aangetekend binnen 8 dagen factuurdatum, zoniet is de factuur aanvaard en is betaling verschuldigd.

6.4. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van MECO METAL N.V. te Meeuwen.

6.5. Eventuele klachten geven de klant nooit het recht zijn betaling uit te stellen.

6.6. Op elk ogenblik kan MECO METAL N.V., zonder hiervoor enige reden op te geven, de leveringen, stopzetten totdat een bankgarantie is verstrekt ter dekking van het nog onbetaalde gedeelte van het contractbedrag. Deze opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de klant. De daaruit voortvloeiende kosten worden ten laste van de klant gelegd.

 

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO-OVERGANG

7.1. MECO METAL N.V. behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke intresten, schadevergoedingen en kosten.

7.2. Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering, doch uiterlijk 8 dagen na de kennisgeving voorzien in artikel 5.3, tenzij de niet-tijdige afhaling te wijten zou zijn aan MECO METAL N.V.

 

  1. KLACHTEN – VRIJWARING

8.1. Indien om welke reden ook proeven uitgevoerd moeten worden op de producten voorwerp van deze overeenkomst, zijn de kosten daarvan ten laste van de opdrachtgever.

8.2. De gekochte goederen dienen aangewend te worden volgens hun besteming. Worden de goederen anders aangewend, dan is MECO METAL N.V. in geen geval tot garantie gehouden.

8.3. De niet-conformiteit en de zichtbare gebreken dienen te worden meegedeeld aan MECO METAL N.V. uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na afhaling van de goederen, of levering wanneer die door MECO METAL N.V. gebeurt, en vooraleer de goederen verder bewerkt of verwerkt zijn; zoniet is MECO METAL N.V. in geen geval tot vrijwaring gehouden en vervalt elke klacht.

8.4. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen de 2 maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is.  Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering of uitvoering van de werken.

8.5. In geval van aansprakelijkheid van MECO METAL N.V. heeft MECO METAL N.V. de keuze de gebrekkige goederen te vervangen dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen.  Deze schadevergoeding zal maximaal gelijk zijn aan de som van de geleverde goederen, exclusief B.T.W. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.    Elke aansprakelijkheid van MECO METAL N.V. is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

8.6. MECO METAL N.V. zal echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een niet normaal gebruik of onderhoud, noch voor de specificaties die de klant bij zijn bestelling schriftelijk heeft opgegeven; MECO METAL NV is nooit gehouden tot ruimere garantie dan de producent of leverancier van de aangewende materialen.

8.7. Daarnaast wijst MECO METAL N.V. expliciet op volgende fenomenen

waarvoor zij geen garantie verleent, en waarvoor zij nooit in rechte kan worden aangesproken: de normale toleranties inzake maatvastheid en afwijkingen eigen aan de materie en de verwerking hiervan.

 

  1. NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

9.1. Wanneer de klant de goederen binnen de drie maanden niet afneemt na de kennisgeving voorzien in 4.3 kan MECO METAL N.V. de overeenkomst lastens de klant ontbinden. Naast de prijs is dan een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd onverminderd bewijs van hogere schade.

9.2. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de klant voor productie is een schadeloosstelling van 35% van de waarde van de overeenkomst verschuldigd aan MECO METAL Nv