Staalconstructies volledig op maat? Met Meco Metal kiest u voor een zorgeloos productieproces →

1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
1.1. Op de contractuele relatie tussen partijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting
van alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld voorkomend op documenten uitgaand van de klant. Alleszins gelden deze
aanvullend.
1.2 Geheel deze overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. Toepassing van internationale
verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 In geval van betwisting is enkel de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, territoriaal bevoegd om
kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.
2. OFFERTE – BESTELLING
De verkopers en werknemers kunnen MECO METAL N.V. niet verbinden. Slechts na ondertekening door de klant van een
bestelbon die alle noodzakelijke adresgegevens en productinfo bevat en na verzending van een orderbevestiging door
MECO METAL N.V. is een bestelling definitief. Een offerte blijft geldig gedurende een termijn van 30 dagen. Hierna
behoudt MECO METAL N.V. zich het recht voor de offerte te wijzigen.
3. PRIJS
3.1. De overeenkomst is aangegaan aan de prijs vermeld in de orderbevestiging. De prijzen zijn steeds exclusief B.T.W
en andere taksen. De B.T.W en andere taksen en heffingen zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
3.2. Prijsherziening is van toepassing in geval van stijging van bestanddelen van de prijs tussen tijdstip van contract en
levering.
4. LEVERING – STOCKAGE
4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden de goederen als verkocht “franco Oudsbergen
(Meeuwen)”. Alleszins wordt onder “levering” verstaan “beschikbaarheid op de terreinen van MECO METAL N.V. te
Oudsbergen (Meeuwen)”.
4.2. De leverings- en of montagetermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend
voor MECO METAL N.V.. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van
de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.
De leverings- of uitvoeringstermijn neemt ten vroegste een aanvang, na schriftelijke ontvangst van alle gegevens nodig
voor de volledige uitvoering van de opdracht en betaling van de voorschotfactuur. MECO METAL N.V. is niet aansprakelijk
voor overmacht, noch voor staking, lock-out, bevoorradingsproblemen veroorzaakt door derden.
4.3. De klant wordt verwittigd zodra de goederen ter beschikking zijn voor afhaling op de terreinen van MECO METAL N.V.
te Oudsbergen (Meeuwen).
4.4. Wanneer de goederen niet zijn afgehaald binnen 8 dagen na de berichtgeving bedoeld in artikel 4.3. wordt het saldo
gefactureerd, en worden stockagekosten aangerekend voor ingenomen stockageruimte per begonnen week, volgens op
dat ogenblik bij derden geldende prijzen.
5. TRANSPORT
5.1. Transport door de klant
De oplevering van de goederen gebeurt bij het laden in de fabriek onder de verantwoordelijkheid van de klant of zijn
transporteur. De klant of zijn transporteur noteren op de verzendnota alle zichtbare gebreken vooraleer de fabriek te
verlaten. Eventueel vastgestelde herstelbare schade kan geen aanleiding geven tot weigering van het goed. Het transport
gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Hij zorgt voor het noodzakelijke toebehoren. Herstelbare schade,
welke is opgetreden tijdens het transport, kan geen aanleiding geven tot weigering van het goed.
5.2. Transport door MECO METAL N.V.
MECO METAL N.V. zal enkel instaan voor het transport indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De klant
garandeert de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de terreinen. Het lossen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de
klant. De klant noteert op het verzendingsborderel de zichtbare gebreken vóór het afladen. Herstelbare schade kan geen
aanleiding geven tot weigering van het goed.
6. BETALINGSVOORWAARDEN
6.1. Geen bestelling wordt in productie genomen zolang het overeengekomen voorschot niet integraal ontvangen is. Zo
de betalingsvoorwaarden niet stipt worden nageleefd, kan elke levering worden opgeschort, zonder schadeloosstelling.
6.2. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op vervaldag wordt het factuur-bedrag van rechtswege,
zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag,
doch begrensd tot 2.500€ en zijn bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het onbetaalde bedrag
vanaf de vervaldag intresten verschuldigd, berekend aan de intrestvoet bepaald door de wetgever in het kader van de
Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties. Laattijdige betaling van één
factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens
opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
6.3. Eventueel factuurprotest gebeurt aangetekend binnen 8 dagen factuurdatum, zoniet is de factuur aanvaard en is
betaling verschuldigd.
6.4. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van MECO METAL N.V. te Oudsbergen (Meeuwen).
6.5. Eventuele klachten geven de klant nooit het recht zijn betaling uit te stellen.
6.6. Op elk ogenblik kan MECO METAL N.V., zonder hiervoor enige reden op te geven, de leveringen, stopzetten totdat
een bankgarantie is verstrekt ter dekking van het nog onbetaalde gedeelte van het contractbedrag. Deze opschorting kan
geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de klant. De daaruit voortvloeiende kosten worden ten laste van
de klant gelegd.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO-OVERGANG
7.1. MECO METAL N.V. behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling
van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke intresten, schadevergoedingen en kosten.
7.2. Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de
klant op het ogenblik van de levering, doch uiterlijk 8 dagen na de kennisgeving voorzien in artikel 5.3, tenzij de niettijdige
afhaling te wijten zou zijn aan MECO METAL N.V.
8. KLACHTEN – VRIJWARING
8.1. Indien om welke reden ook proeven uitgevoerd moeten worden op de producten voorwerp van deze overeenkomst,
zijn de kosten daarvan ten laste van de opdrachtgever.
8.2. De gekochte goederen dienen aangewend te worden volgens hun besteming. Worden de goederen anders
aangewend, dan is MECO METAL N.V. in geen geval tot garantie gehouden.
8.3. De niet-conformiteit en de zichtbare gebreken dienen te worden meegedeeld aan MECO METAL N.V. uiterlijk binnen
de 8 kalenderdagen na afhaling van de goederen, of levering wanneer die door MECO METAL N.V. gebeurt, en vooraleer
de goederen verder bewerkt of verwerkt zijn; zoniet is MECO METAL N.V. in geen geval tot vrijwaring gehouden en vervalt
elke klacht.
8.4. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de klant te worden ingesteld binnen de 2
maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W.
onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na
levering of uitvoering van de werken.
8.5. In geval van aansprakelijkheid van MECO METAL N.V. heeft MECO METAL N.V. de keuze de gebrekkige goederen te
vervangen dan wel hiervoor een schadevergoeding te betalen. Deze schadevergoeding zal maximaal gelijk zijn aan de
som van de geleverde goederen, exclusief B.T.W. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in
aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van MECO METAL N.V. is in elk geval uitgesloten wanneer de
schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van
een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
8.6. MECO METAL N.V. zal echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een niet normaal gebruik of onderhoud,
noch voor de specificaties die de klant bij zijn bestelling schriftelijk heeft opgegeven; MECO METAL NV is nooit gehouden
tot ruimere garantie dan de producent of leverancier van de aangewende materialen.
8.7. Daarnaast wijst MECO METAL N.V. expliciet op volgende fenomenen
waarvoor zij geen garantie verleent, en waarvoor zij nooit in rechte kan worden aangesproken: de normale toleranties
inzake maatvastheid en afwijkingen eigen aan de materie en de verwerking hiervan.
9. NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST – UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
9.1. Wanneer de klant de goederen binnen de drie maanden niet afneemt na de kennisgeving voorzien in 4.3 kan MECO
METAL N.V. de overeenkomst lastens de klant ontbinden. Naast de prijs is dan een forfaitaire schadevergoeding van 30%
verschuldigd onverminderd bewijs van hogere schade.
9.2. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de klant voor productie is een schadeloosstelling van 35% van de
waarde van de overeenkomst verschuldigd aan MECO METAL Nv.
10. VERWERKING PERSOONSGEGEVEN
10.1 MECO METAL N.V. verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant en die
betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De
doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en
direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de
uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de
30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van MECO METAL N.V.. Voor direct marketingdoeleinden
per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije
toestemming aan MECO METAL NV om zijn persoonsgegevens te gebruiken.
De verwerkingsverantwoordelijke is MECO METAL NV, met maatschappelijke zetel ,Weg op Bree 125, 3670 Oudsbergen
(Meeuwen) en met ondernemingsnummer BE0475.067.594
10.2 De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of
derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de
verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan MECO METAL NV
bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten
aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de MECO METAL NV heeft overgemaakt, evenals met
betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van MECO METAL NV en zijn personeel, medewerkers, en
aangestelden zou ontvangen.
10.3 De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over
zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst MECO METAL NV uitdrukkelijk
naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website van
MECO METAL NV. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te
aanvaarden.